jawi


TAKSIR ZAKAT MODAL KERJA
Nisab semasa (RM)
A. Aset perniagaan  
1. Aset semasa (RM)
2. Tolak : Liabiliti semasa (RM)
  Jumlah aset [liabiliti] semasa bersih * (RM)
* Sebelum pelarasan
B. Tolak : Pelarasan aset semasa  
1. Stok bahan mentah dan barang separuh siap (RM)
- Aset bukan niaga
2. Lain-lain penghutang dan pendahuluan (RM)
- Tidak sempurna milik
4. Deposit tetap bercagar (RM)
- Tidak sempurna milik
5. Hutang daripada syarikat induk & pengarah (RM)
- Tidak sempurna milik
6. Hasil diterima [simpanan tetap] (RM)
- Hasil tidak syari'e
7. Lain-lain aset (RM)
  Jumlah (RM)
 
C. Tambah : Pelarasan liabiliti semasa  
1. Lain-lain pemiutang dan terakru (RM)
- Sempurna milik
2. Pinjaman jangka pendek [overdraf] (RM)
- Sempurna milik
3. Dividen dicadangkan (RM)
- Bersih zakat dahulu
4. Hutang kepada syarikat induk & pengarah (RM)
- Sempurna milik
5. Pemiutang sewa beli (RM)
- Pelarasan kewangan
6. Peruntukan zakat (RM)
7. Lain-lain liabiliti (RM)
  Jumlah (RM)
 
D. Jumlah lebihan aset [liabiliti]
selepas pelarasan [A - B + C]
 
  Jumlah lebihan (RM)
- (Harga 85 gram emas)
 
E. peratus pemilikan saham muslim  
  Peratus saham muslim (%)
 
F. Jumlah lebihan aset selepas peratusan saham muslim [D x E%]  
  Jumlah lebihan (RM)
 
G. Kadar zakat
 
Jumlah yang dikenakan zakat [F X G] (RM)
Jumlah ingin bayar (RM.)
(Contoh kiraan) Kira  
Sila Pilih :

Sila Pilih Bank :

  

Info Penting

  • Sila matikan 'pop-up blocker'.
  • Waktu Operasi bayaran Online adalah 24 jam.
  • Bayaran minima zakat harta adalah sebanyak RM10.00.
  • Bayaran maksima bergantung kepada had maksima yang anda telah tentukan bagi menggunakan Perbankan Internet.
  1 800 88 1740       |         aduan@zakatkedah.com       |