ZAKAT PENDAPATAN KAEDAH B (DENGAN TOLAKAN)

Tahun

RM

RMTolakan perbelanjaan yang dibenarkan (setahun)RM
Orang
RM
RM
RM
RM